มทร.พระนคร ชวนเยาวชนจิตอาสา ประกวดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ศุกร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๓๗
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัด "กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย" เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "พลังจิตอาสาสร้างชาติ" โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน มีผลการเรียนดี สร้างชื่อเสียงแก่สังคม อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม อีกทั้งเห็นความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล "เด็กดีเพื่อสังคมไทย" ประจำปี 2562

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และผลงานการทำกิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจิตสาธารณะประโยชน์ ด้านวิชาการ และด้านสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio ในรอบแรก ต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 6 มกราคม 2563 พร้อมลุ้นชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษารวม 50,000 บาท รวมถึงจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น ตามแนวคิด "พลังจิตอาสาสร้างชาติ" ที่มุ่งหวังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป" รศ.สุภัทรา กล่าว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562 ที่ กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดที่ www.rmutp.ac.th หรือ www.facebook.com/goodkidsaward สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6933

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด