คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

พุธ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICL 2019 " The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education" ( 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning และ 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy) ที่จัดขี้นโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยทั่วโลก ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กัน การสอน ด้านวิศวกรรม และการศึกษาสมัยใหม่ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ ศาสตร์แห่งการสอนสมัยใหม่ ระหว่างนักวิจัยไทยกับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด