ก.แรงงาน จับมือออมสิน พัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ

จันทร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๓๕
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ
ก.แรงงาน จับมือออมสิน พัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน 2 กลุ่มสาขา คือ ฝึกช่างอเนกประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านช่างประปา ช่างปูกระเบื้อง และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 15,434 คน กลุ่มที่ 2 เน้นการฝึกอาชีพอิสระ เช่น การประกอบอาหาร การทำขนม ช่างแต่งผม ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 270,167 คน ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงานให้มีฝีมือ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมในอนาคต กพร. จึงร่วมมือกับธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กพร. ได้นำร่องฝึกอบรมไปแล้วในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 43 คน และจะขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายดำเนินการในปี 2563 จำนวน 5,000 คน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมได้รับความรู้และเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ด้านดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน, โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น รวมทั้งได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการนำร่องช่างประชารัฐมืออาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปี 2561 ได้ทดลองหลักสูตรเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Up Skill) จนผ่านหลักสูตรและได้รับใบวุฒิบัตร และยังเพิ่มช่องทางการตลาดหารายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ร้านช่างประชารัฐ และ Application Xarapat ส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทำ

ก.แรงงาน จับมือออมสิน พัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ ก.แรงงาน จับมือออมสิน พัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ ก.แรงงาน จับมือออมสิน พัฒนาทักษะผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 5,000 คน ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด