สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล”

อังคาร ๒๔ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๖
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา "Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล" เพื่อแถลงผลการการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล" กล่าวว่า ทางสคช.ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอาชีพ โดย สคช. ได้จัดทำสัญลักษณ์เครื่องหมาย"มืออาชีพ" เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามตามเกณฑ์กำหนด เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการประเมินแล้วมากกว่า 100,000 คน นอกจากนี้ สคช.ได้ร่วมกับธนาคาร SME D Bank และธนาคารออมสิน เพื่อต่อยอด เติมทุน เติมคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม"

ด้าน นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช.มีการมุ่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการรองรับการพัฒนาประเทศหลากหลายมิติ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบมีความเป็นกลาง โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 85 ประเทศ และถือเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิให้แก่บุคลากรจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งที่ผ่านมา สคช.ได้พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร และในปี 2562 ประเทศไทยจะมีองค์กรสาขาธุรกิจเสริมสวย ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากรมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ คือโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์"

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 17024 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ความสามารถ (Competence-based) การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐานของสาขาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น อยู่ระหว่างการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียน ซึ่งมี 8 ระดับ หากสามารถเทียบเคียงได้ ทำให้เกิดความพร้อมในการแลกเปลี่ยนแรงงานทั้งในประชาคมอาเซียน และตลาดโลกในอนาคตบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีพิธีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่"องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ และบริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มืออาชีพไทยเตรียมรับมือการเปลี่ยนโลกอนาคต"โดยดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเปิดเวทีการเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "Professional ที่นี่มืออาชีพ" โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด และดร,สมศักดิ์ ชลาชล ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยชลาชล

โดย สคช.วางเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จะสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลISO/IEC 17024 จำนวน 2 แห่ง และพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อติดตามผลและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จำนวน 5 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด