อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลเกียรติยศ “สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ“ ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๔:๑๗
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ" ประจำปี 2562 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ จนประสบความสำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลเกียรติยศ สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า "ที่ผ่านมา ได้บริหารงานเพื่อขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเน้นการทำงานอย่างมีคุณธรรมและคุณภาพด้านวิชาการด้วย ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ส่วนหลักการในการบริหารงานของ ผศ. ดร. ลินดา เปิดเผยว่า "สถาบันจะรวมความเห็นจากบุคลากรทุกส่วนมากำหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกัน คือ "MORALITY" อันได้แก่ คุณธรรมประจำใจ (Moral) วินัยประจำตน (Orderliness) เปี่ยมล้นรับผิดชอบ (Responsibility) มอบใจให้องค์กร (Adoration) เอื้ออาทร แบ่งปัน (Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมใจพัฒนา (Teamwork) และ นำพาสู่ความสำเร็จ (Yield) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง"

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลเกียรติยศ สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด