การบินไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อังคาร ๑๗ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๐
วันนี้ (วันที่ 17 กันยายน 2562) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนาม โดยมีนายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ และนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
การบินไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มาโดยตลอด การลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างบริษัท การบินไทยฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการแลกเปลี่ยนวิทยากร ได้แก่ การร่วมมือสนับสนุนด้านบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย 2. ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ การร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และ 3. ด้านการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ การให้ความร่วมมือสนับสนุนการสร้างโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ช่องทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ช ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างสูงในสังคมปัจจุบัน และการจัดแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเสริมสร้างทักษะในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ของทั้งสององค์กร ในโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างอันดีให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะขยายโอกาสพัฒนาบุคลากรของตน อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของหน่วยงาน และประเทศชาติสืบไป

อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทยฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในจัดการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยที่มีหน่วยงานด้านการฝึกอบรมที่มีความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด