ตลาดสี่มุมเมืองยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการฯ ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ Q

พฤหัส ๑๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๕:๐๒
คุณประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการตลาดสี่มุมเมือง มอบหมายให้ ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกรตลาดสี่มุมเมือง และคณะ จัดพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร Q แก่ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร Q แก่ผู้ประกอบการตลาดสี่มุมเมือง ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q โดยเป็นนโยบายของตลาดสี่มุมเมืองในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย
ตลาดสี่มุมเมืองยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการฯ ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ Q

ภายในงานพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร Q ในครั้งนี้ ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกรตลาดสี่มุมเมือง ได้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและคณะและขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองฯ โดยมีคุณละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ถึงการตรวจรับรองและตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และได้กล่าวว่าตลาดสี่มุมเมืองได้ดำเนินการเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานมาตั้งแต่ปี 2554 และปี 2562 มีการตรวจรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 108 แผงค้า และมีผู้ประกอบการมารับมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร Q ตลาดสี่มุมเมือง จำนวน 27 ราย นอกจากนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงาน จำนวน 10 หน่วยงาน ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการส่งเสริมบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใช้สินค้า Q โดยกำหนดเป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้ชื่อ "การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก"

ตลาดสี่มุมเมืองยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการฯ ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ Q ตลาดสี่มุมเมืองยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการฯ ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ Q ตลาดสี่มุมเมืองยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการฯ ในพิธีมอบป้ายรับรองฯ Q

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด