ราชมงคลพระนคร รับโควตาพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

อังคาร ๑๐ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๑
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ ปวช. ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป-การจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน การเงิน ระบบสารสนเทศ การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร และการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และระดับ ปวส. ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศ การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

โดยผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด