PPPM ปิดบัญชีปัญหาหนี้หุ้นกู้เบ็ดเสร็จ จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายรุ่น TLUXE199A กว่า 136.44 ลบ.

ศุกร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๒๓
PPPM สะสางปัญหาหนี้หุ้นกู้เบ็ดเสร็จ หลังผู้ถือหุ้นกู้ไฟเขียวขยายระยะเวลา ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น TLUXE198A จำนวน 319.50 ล้านบาท ออกไปเป็นวันที่ 2 ก.ค. 63 และจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายบวกดอกเบี้ยผิดนัดสำหรับหุ้นกู้ชุด TLUXE199A รวมเป็นเงิน 136.44 ล้านบาท พร้อมให้คำมั่นหุ้นกู้ชุดที่เหลือไม่มีปัญหาการชำระแน่นอน อาศัยแหล่งเงินจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ และหลักทรัพย์เพื่อค้า
PPPM ปิดบัญชีปัญหาหนี้หุ้นกู้เบ็ดเสร็จ จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายรุ่น TLUXE199A กว่า 136.44 ลบ.

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 (TLUXE198A) จำนวน 319.50 ล้านบาท ออกไปเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดชำระดอกเบี้ยผิดนัดของหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ในอัตรา 2% เพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว 7.25% ซึ่งคำนวนตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 เป็นเงินจำนวน 612,739 บาท และชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ รุ่น TLUXE199A ในอัตราปกติ 7.25% จำนวน 136.44 ล้านบาท พร้อมจ่ายดอกเบี้ยผิดนัด 3 วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 5 กันยายน 2562

บริษัทฯ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "บัญชีพักจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)" และบริษัทฯ ได้แจ้งขอให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ต่อไป

นายวรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เหลืออีก 2 รุ่น ประกอบไปด้วย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A) จำนวน 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A) จำนวน 207.60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 จะไม่มีปัญหาการไถ่ถอนอีก เนื่องจากแหล่งเงินจะมาจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินกิจการ และรายได้จากการขายโรงไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด