ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อังคาร ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๒๓
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แห่ง โดยรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้(27/8/2562) เวลา 09.00 น. ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 สาขาอาชีพ คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 6 สาขาอาชีพ (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1/สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1/สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1/สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1/สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 และ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1)
ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ว่าด้วยการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด