รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมสรรพากรเป็นหลักในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

จันทร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๔
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกรมสรรพากร เพื่อมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ และสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมฯ ที่ผ่านมา ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้รายงานผลการจัดเก็บภาษีและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ โดยกรมสรรพากรได้ยึดหลักในการบริหารจัดเก็บภาษีตามกลยุทธ์ D2RIVE ซึ่งประกอบด้วย D: Digital Transformation D: Data Analytics R: Revenue Collection I: Innovation V: Values

E: Efficiency เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม บริการตรงใจ" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ" โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตรงเป้า : ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 1,595,418 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 48,444 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 และสูงกว่าปีก่อนถึง 101,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 ซึ่งกรมสรรพากรยังคงเป็นหลักสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ โดยกรมสรรพากรมีความมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2562 จะสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท

- ตรงกลุ่ม : กรมสรรพากรได้นำ Big Data และ Data Analytics มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เสียภาษี เพื่อการติดตามและการตรวจสอบ เช่น การพัฒนาระบบ Risk Based Audits (RBAs) สำหรับการออกนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม กรมสรรพากรได้มีการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มผู้เสียภาษีแต่ละกลุ่มโดยละเอียด เพื่อให้นโยบายต่างๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม

- ตรงใจ : กรมสรรพากรได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐ 4.0 เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก สบาย เช่น การพัฒนาระบบ My TAX Account โดยใช้ UX ระบบอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Stamp) ระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวผ่าน Blockchain (VRT Blockchain) เป็นต้น

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยขอให้กรมสรรพากรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การขยายฐานภาษี และบูรณาการการทำงานตาม Agenda-Based ของกระทรวงการคลัง สำหรับด้านนโยบายภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้กรมสรรพากรปรับโครงสร้างภาษีให้มีความทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ำ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด