นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์

จันทร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๕
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการเดินรถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรมและมีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมมอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 52 แก่พนักงานขับรถปลอดภัยของนครชัยแอร์ จำนวน 382 คน ยอดเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 12,075,000 บาท โดยมีนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมขนส่งทางบก ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณามอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่งในครั้งที่ 52 นี้ เป็นการประเมินผลในรอบวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีพนักงานขับรถบริษัทนครชัยแอร์ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 382 คน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการขับรถ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการทำงาน ความประพฤติด้านการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลแยกตามประเภท ได้แก่ พนักงานขับรถดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 206 คน, รางวัลพนักงานขับรถดี ได้รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 67 คน , รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 22 คน, รางวัลเสริมกำลังใจ ได้รับเงินรางวัลละ 35,000 บาท, 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท จำนวน 87 คน นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยด้วยการตรวจสภาพของรถโดยสารที่ให้บริการอยู่เสมอ รวมถึงกำกับดูแลพนักงานขับรถซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการขนส่ง บริษัทจึงมุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัททุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ

นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์ นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด