ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 4

พุธ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๔
นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนา การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand : RAOT) ครบรอบปีที่ 4 หรือ กยท.และมอบเงินบริจาคเพื่อการยางแห่งประเทศไทย นำไปใช้ในกิจกรรมการกุศล ณ ห้องประชุมกันตัง ชั้น 5 อาคารการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่(อาคาร 3) บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยได้ยุบรวม 3 หน่วยงานคือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง เข้าด้วยกัน มีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

สำหรับในวันนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัลของหน่วยงาน อาทิ การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม การมอบใบรับรองมาตรฐานโรงงาน ISO 9001:2015 การมอบรางวัลงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ปี 2562 มอบหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต CPR โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนิทรรศการนวัตกรรม กิจกรรม KM DAY

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด