วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) & Board Meeting 2019 ณ ประเทศเยอรมนี

ศุกร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๒๕
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก วว. ได้แก่ ดร.บุณณนิดา โสดา และ น.ส.พิมประไพ ศุภรรัตน์ ในฐานะที่ วว. ได้รับคัดเลือกให้เป็น WAITRO Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2019 – 2020 เข้าร่วมการประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) and Board Meeting 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ Fraunhofer IZB Zentrum Schloss Birlinghoven, Sankt Augustin, ประเทศเยอรมนี

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานและบริหารงานตามแผนที่นำทาง (Road Map) อาทิ ความคาดหวัง ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก WAITRO และ RFPs แผนการดำเนินงานของ WAITRO การพัฒนาศักยภาพและประเมินความต้องการ แผนงานประจำปี รวมถึงโอกาสและการใช้ประโยชน์ของประเทศสมาชิก WAITRO จาก SAIRA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบดิจิทัล เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองตอบนโยบาย SDGs ของสหประชาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด