แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

พุธ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๑๘
คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย กล่าวว่า "บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับกรรมการท่านใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัท ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ และความสามารถอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ RS เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมา และก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวของเรา คือ การขยายกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน RS มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (MPC) และสื่อโทรทัศน์ควบคู่กับสื่อวิทยุ พร้อมทั้งธุรกิจเพลง"

ปัจจุบัน คุณ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง, นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด, สำหรับการศึกษาจบปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University , Texas, USA

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด