ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์ 9 คณะปลูกฝังจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๕:๕๗
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน 9 คณะ โดยทุกปีทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมรับน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรับน้องแบบไม่พึงประสงค์ สนุกสนานเกินขอบเขต หรือมีการใช้กำลัง มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้มีการประกาศให้ทุกคณะเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล กำชับรุ่นพี่รับน้องสร้างสรรค์ ห้ามมีการกระทำรุนแรง หรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อประกาศ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราบุคคลภายนอกที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยระหว่างสัปดาห์จัดกิจกรรม และดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ด้วย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เพื่อการรับน้องมีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว มหาวิทยาลัยได้ขานรับนโยบาย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช้วิธีบังคับ กดดัน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ให้จัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนกิจกรรม หรือพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน

ด้าน ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า นอกจากมาตรการข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ยังเน้นการจัดการรับน้องสร้างสรรค์โดยทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายการรับน้องสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รู้จักการเสียสละ การร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและสังคม อาทิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้โครงการต้นกล้าจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจสวดมสต์นั่งสมาธิเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม "พระนครสะอาดได้ด้วยสองมือเรา" คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรม "รักแยก แลกรอยยิ้ม" คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม "พี่ชวนน้องทำความดี (บริจาคโลหิต)" คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กิจกรรม "แบ่งปันรอยยิ้มให้ความสุข วันเด็ก 2563 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน" เป็นต้น

"อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยได้มีการฝึกอบรมนักศึกษารุ่นพี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทราบแนวทางวัตถุประสงค์ในการรับน้องที่ดี รู้จักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ให้กับน้องใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออกต่อชุมชนให้กับนักศึกษา และกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน รวมไปถึงพี่กับน้อง ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไป" รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด