กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน โชว์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานชลประทานกว่า 100 ชิ้นงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมฯ 117 ปี มุ่งมั่นสานต่อนวัตกรรมเพื่อการชลประทานอย่างยั่งยืน

พฤหัส ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๗
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ว่า กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการที่กรมชลฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันนี้นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้แผนพัฒนางานชลประทานประสบความสำเร็จ ตลอดจนถึงผลงานด้านการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทานและประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

"ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่าน ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน ในส่วนของข้าราชการ ขอให้ดำรงตนในการทำงานอย่างเข้มแข็ง ทันต่อเหตุการณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับรางวัลก็ขอให้นำความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกิน น้ำใช้ ไปขยายผลต่อในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการที่กรมชลฯ ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำไปยังประชาชนนั้น จะช่วยให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรมีความยั่งยืนต่อไป"

สำหรับสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง RMC. คู 1-10 , 1L-RMC โครงการชลประทานเชียงราย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง โครงการชลประทานจันทบุรี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ตำบลคอกกระบือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ปัตตานี , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ , และกลุ่มบริหารการใช้น้ำฝั่งซ้ายสามัคคี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นิทรรศการ 117 ปี กรมชลประทาน

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบทุนการศึกษา "กองทุนต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน" การจัดเวทีเสวนาเรื่อง "ชลประทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พลิกวิกฤต Digital Disruption สู่โอกาสการพัฒนา" เป็นต้น ส่วนในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "บุคลากรต้นแบบกรมชลประทานกับการขับเคลื่อนนโยบาย RID No.1" การสอนอาชีพมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกรมชลประทาน หน่วยงานต้นแบบกับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม และการถอดบทเรียน "สหวิทยาการ + ธรณี หมูป่า ถ้ำหลวง นางนอน" เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในงานชลประทานมากยิ่งขึ้น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด