เกษตรฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) พร้อมช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐปี 2558 - 2559

พุธ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๕:๓๗
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานสำคัญของตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยรัฐบาลได้เร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้อย่างเข้มงวด จัดระบบบริหารจัดการเรือประมงและทรัพยากร ออกใบอนุญาต ควบคุมจำนวนเรือให้ถูกกฎหมาย ส่งผลให้สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองของประเทศไทย และภาพลักษณ์ของการประมงไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เกษตรฯ มุ่งแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) พร้อมช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐปี 2558 - 2559

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐปี 2558 - 2559 โดยมีเรือประมงจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ตามกฎหมายใหม่ รัฐบาลจึงกำหนดเงื่อนไขในการช่วยเหลือชาวประมง โดยต้องเป็นเจ้าของเรือ และไม่ใช้เรือไปกระทำผิดกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การประมง พ.ร.บ. เจ้าท่า และ พ.ร.บ. ป้องและปรามปรามการค้ามนุษย์ มีจำนวน 570 ลำ โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ รัฐบาลได้จ่ายค่าเยียวยาไปแล้ว 252 ลำ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่ายต่อเนื่องจากปี 2562 และ 2563 ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆ ได้ส่งผลให้ทรัพยากรประมงในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 มีทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้นประมาณ 199,400 ตัน (ปี 2561 จำนวน 1.4944 ล้านตัน และปี 2560 จำนวน 1.295 ล้านตัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด