ราชมงคลพระนคร ดึง Huawei ร่วมพัฒนาการศึกษาโลกยุคดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

ศุกร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๓๙
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th RMUTP International Conference) ภายใต้งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยปีนี้มุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็น Digital University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Huawei Enterprise Business Group มาบรรยายในหัวข้อ "Turns Digital Disruption into Opportunity" ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในกระแสสังคมถึงการศึกษาในโลกยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Paresh Narayan ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย จาก Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย บรรยายในหัวข้อ Marketing Capability and Corporate Investment : ความสามารถทางการตลาดและการลงทุนขององค์กร ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเด็นในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ อธิการบดีกล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6071 โดยลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด