กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน” มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พฤหัส ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๓๕
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และทรัพยากรดินทางการเกษตร เพื่อให้ภาคการเกษตรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาด รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมด้านดิน น้ำ พืช ปุ๋ย จุลินทรีย์ ที่ถูกนำมาบริหารจัดการอย่างสมดุล และครบวงจร การผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

จะบรรลุผลสำเร็จลงได้ก็ด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความมุ่งมั่น ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งความท้าทายนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานพัฒนาที่ดินของประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับบทบาทและภารกิจหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินตระหนักในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานพัฒนาดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการทำเกษตรกรรม และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคมยังนับเป็นวันดินโลกด้วย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเสริมสร้างประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปด้วย

ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ๑๔ หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด นิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่าง ๆ การเสวนาการระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ ๒๐ – 25 คน กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน โดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และกิจกรรมการประกวด "LDD's Got Talent" เป็นต้น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด