“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ร่วมส่งมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กนราธิวาส

พุธ ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๔
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี

ล่าสุดลงพื้นที่ช่วยเหลือให้การบริการด้านสุขทันตกรรมไปยังเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากมากในการลงพื้นที่อันเนื่องมาจากเรื่องของความปลอดภัย ทีมงานจึงไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยหน่วยรถเคลื่อนที่เหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เพื่อให้การบริการได้เข้าถึงยังเด็กในพื้นที่จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางกองทัพอากาศที่ให้การสนับสนุนเครื่องบิน C130 ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ทำฟันรวมถึงทีมงานทันตแพทย์อาสาของโครงการ พร้อมการอารักขาด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ นำทีมโดย มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิร่วมด้วยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศาลายา

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ขึ้นเป็นระยะเวลามากว่า 5 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยได้เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ได้แก่ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา และต่างภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ให้บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ Dental Care Unit บริการทำฟันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ มีสุขภาพฟันที่ดี และมีวินัยในการดูแลรักษาฟัน"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเสริมว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" อันเป็นกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านทันตกรรมอายุระหว่าง 8-18 ปีที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,065 คน ทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพฟันในชีวิตประจำวันอีกด้วย"

นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่า "ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนั้น ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ภายในสโมสรร่มเกล้าค่ายจุฬาภรณ์ สำหรับให้ทางหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนดูแลในส่วนของเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคณะครูและนักเรียน ดูแลรับส่งน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนในชุมชน เพื่อมารับการบริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ซึ่งทางกองทัพเรือรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมนี้ และพร้อมจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีต่อไป"

สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด