ครม. แต่งตั้ง “ผู้อำนวยกำรสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” คนใหม่

ศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๐๔
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ครม. แต่งตั้ง ผู้อำนวยกำรสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คนใหม่

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 46 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ด้านคุณวุฒิการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business

Administration with Finance, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด