ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้ สร้างโอกาสงาน มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

อังคาร ๒๓ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๑
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาสายวิชาชีพ เน้นพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าผลิตบุคลากรฝีมือดีมีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่นโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่มีความหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จึงมุ่งสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาสายวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากในพื้นที่อย่างแท้จริง

นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางการพัฒนาประชากรวัยทำงานให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจชายจังหวัดแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเพื่อผลิตคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและหลากหลาย อาทิ โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ , โครงการวิทยาลัยชุมชน, โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพแก่นักเรียน, โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ, การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาตำบล, โครงการครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยดึงสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย เทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านโครงการ "อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนประจำจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านอาชีพด้วย

"กระทรวงศึกษาธิการยังคงมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนากำลังคนและแรงงานฝีมือคุณภาพ โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้สโลแกน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ที่จะสร้างคนให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะ ที่สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนากำลังคน ให้เกิดความเชื่อมโยง มีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป" นายสันติ แสงระวี กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด