กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019”

อังคาร ๒๓ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๘
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ "ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019" (The International Horticultural Exhibition 2019 หรือ Beijing EXPO 2019) ภายใต้แนวคิด "Live Green, Live Better" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการที่ประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Beijing EXPO 2019 จะเกิดประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ 1) ด้านการทูต เป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีและแสดงความเป็นมหามิตรระหว่างสองประเทศ โดยการเข้าร่วมงานด้วยการจัดสวนไทยในพื้นที่ 1 ไร่ 2) ด้านการค้า โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีน และชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น 3) ด้านการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ และ 4) ด้านการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งการผลิตพืช การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตการตลาดของประเทศไทย

"ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน การเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว นอกจากนี้กรุงปักกิ่งยังเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพ ในการพัฒนา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีศักยภาพทางการตลาด และมีการลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากมาย จึงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญตลาดหนึ่งของไทย ทั้งนี้ รัฐบาล ตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมงาน Beijing EXPO 2019 เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย ตลาดนำการผลิต ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าเกษตรของประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่ ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพด้านการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของรสชาติ รวมถึงเกษตรกรไทยที่จะมีโอกาส ในการเข้าร่วมชมการจัดงานระดับโลกครั้งนี้ นอกจากนี้ ภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสโดยการสร้างช่องทางในการเจรจาการค้าและธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศจีน รวมถึงนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าปัจจัยหลักเหล่านี้จะสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรไทย เติบโตในภูมิภาคเอเชีย และในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างแน่นอน" นายกฤษฎา กล่าว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด