มทร.พระนคร เชิญชวนส่งบทความและงานวิจัย นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส

ศุกร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๒
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP International : Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Turning Digital Disruptions into Opportunities) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย บทความทางวิชาการด้านต่าง ๆ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ๆ นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความและงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6071 หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด