ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๓
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย และมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะผู้แทนประเทศไทย โดยติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนแนวคิดของกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้น้อยเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Green and Inclusive Infrastructure Window) และความร่วมมือด้านศุลกากรซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้ ที่ประชุมได้รับรองความคิดริเริ่มเรื่องมาตรฐานของหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (Standardised Certificate of Residence in ASEAN) ที่ประเทศไทยได้ผลักดันผ่านคณะทำงานด้านภาษีอากรของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และแผนงานโครงการ ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance Program (ADRFI) ช่วงที่ 2 และรวมทั้งรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด