ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)

พุธ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๘:๐๖
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 986,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 75,568 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจำนวน 52,881 22,054 และ 16,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 34.2 และ 7.4 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตาม และประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า ในช่วง 5 เดือนแรก การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิยังคงสูงกว่าคาดการณ์จำนวน 22,476 หรือร้อยละ 2.3 โดยการจัดเก็บรายได้ทุกหน่วยงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย เนื่องจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ และมีการเลื่อนการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งออกไป แต่ยังคงสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,929 และ 14,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 และ 19.6 ตามลำดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด