ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ออกโดย DAD SPV ที่ระดับ 'AAAsf(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

พุธ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๒:๓๖
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV) ที่ 'AAAsf(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โครงการนี้เป็นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท CMBS ที่ใช้กระแสเงินสดตลอดระยะเวลา 30 ปีที่จะได้รับจากค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ จากอาคารศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ อาคารศูนย์ราชการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

คุณภาพสินทรัพย์: อันดับเครดิตของหุ้นกู้สะท้อนถึงภาระผูกพันในการชำระค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการเพียงรายเดียวของโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ชำระโดยกรมธนารักษ์ ทำให้ความน่าเชื่อถือของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์

โครงสร้างทางการเงิน: เงินที่จะนำมาใช้ในการชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยกรมธนารักษ์ในแต่ละปี จะได้รับการจัดสรรโดยผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ทั้งนี้ตั้งแต่กรมธนารักษ์ได้เริ่มทำการชำระค่าเช่าและค่าบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 DAD SPV ได้รับชำระค่าเช่าและค่าบริการตรงตามกำหนดตลอดมา โดยได้รับชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 2561 ฟิทช์คาดว่าโครงการจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ได้ที่ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าและสามารถรองรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่ (refinancing rate) ได้สูงกว่าระดับ 15% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสมมติฐานที่ 'AAAsf(tha)' ของฟิทช์ การที่กรมธนารักษ์ทำการชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเข้าบัญชีของ DAD SPV โดยตรง ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากกรณีที่เงินของ DAD SPV จะไปปะปนกับบุคคลอื่น จากค่าเช่าและค่าบริการรายปีที่จะได้รับ (commingling risk) นอกจากนี้ ธพส. ยังได้รับอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงไทย (ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)') ในรูปของวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจำนวน 2.3 พันล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการชำระค่าเช่าและค่าบริการแทนกรมธนารักษ์ในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเต็มจำนวนได้ จนถึงปัจจุบันวงเงินกู้ดังกล่าวยังไม่เคยมีการเบิกถอน ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ ธพส. จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (กรณีที่มีความจำเป็น) เนื่องจาก ธพส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่โครงการได้มีการกันเงินสำรองต่างๆและจากการที่ DAD SPV ได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC; อันดับเครดิตสากล AA-/เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ/F1+) เพื่อที่จะประกันผลตอบแทนจากการนำเงินในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นไปลงทุนในระหว่างปี 2551 ถึง 2568

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ธพส. และ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ สินทรัพย์และผู้บริหารโครงการตามลำดับตั้งแต่เริ่มโครงการมา และมีประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับโครงการ

การแยกสินทรัพย์และโครงสร้างทางกฎหมาย: ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทเฉพาะกิจ (special purpose company) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อไปซื้อสิทธิสำหรับการรับกระแสเงินสดภายใต้สัญญาต่างๆของโครงการ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง และเนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากการชำระค่าเช่าและค่าบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้โดยกรมธนารักษ์ ฟิทช์มองว่าการปรับลดอันดับเครดิตที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการไม่น่าจะเกิดขึ้น

การใช้ข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากบุคคลที่สาม ตามเกณฑ์ SEC 17G-10

สำหรับการประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้รับหรือทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม 15E สำหรับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินสำหรับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Form ABS Due Diligence-15E)

ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

ฟิทช์ได้ทำการตรวจสอบความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และโครงการ และไม่พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับเครดิต ฟิทช์ไม่ได้ทำการตรวจสอบผลการประเมินรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ทำการประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานะทางการเงินของฟิทช์

โดยภาพรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในโครงการของฟิทช์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้องของฟิทช์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเชื่อถือได้

แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้

- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจากผู้บริหารโครงการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ข้อมูลทางการเงินจาก ธพส. ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ออกตราสารได้แจ้งกับฟิทช์ว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะทั้งหมด

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้:

- หุ้นกู้ชุด DAD20NA มูลค่า 1.8 พันล้านบาท (ISIN TH088803UB03) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NA มูลค่า 5 พันล้านบาท (ISIN TH0888035B07) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD20NB มูลค่า 2.2 พันล้านบาท (ISIN TH0888A3UB08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NB มูลค่า 6 พันล้านบาท (ISIN TH0888A35B09) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NC มูลค่า 5.5 พันล้านบาท (ISIN TH0888B35B08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด