วว. ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness

พุธ ๑๓ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๐๓
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและประเทศในอาเซียน จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต ผอ.ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
วว. ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness

อนึ่ง งาน ASEAN Next 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) โดย วว. จะได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของอาเซียน 2 หลักสูตร ได้แก่ ASEAN Workshop on Green Construction Material for Community and MSMEs และ Railway technology for track and Rolling stock maintenance

วว. ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด