วศ. หนุนผู้ประกอบการของไทยพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

จันทร์ ๐๔ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๔๐
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) ดร.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม และคณะ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ" มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษเพื่อบรรจุภัณฑ์ โดยจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน
วศ. หนุนผู้ประกอบการของไทยพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซได้รับความนิยม ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งเพื่อใช้ในการขนส่งเพิ่มขึ้น เพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนขนส่งต่ำ ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับลักษณะสินค้าได้ง่าย สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ วศ. จึงเล็งเห็นความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษและคุณภาพกระดาษในส่วนของเทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ช่วยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด