ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๑๗
ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562
นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2562 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จากการที่ ปตท.สผ. ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด