ราชมงคลธัญบุรี เชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ อนุรักษ์สร้างสรรค์งานด้านนาฎศิลป์และดนตรี

พฤหัส ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๕:๔๕
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ในโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธานี

โดยมีผลงานศิลปนิพนธ์ อาทิ แนวคิดและรูปแบบการบรรเลงเพลงร่วมสมัย การอนุรักษ์ระบำเชิดจีน (พระ-นาง) ระบำนกบินหลาดง โขนโรงในเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด มณโฑโสภา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดจุป๋อ บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จ.สงขลา เซิ้งผ้าย้อมมูลควาย รูปแบบวิธีการบรรเลงเพลงตับนางลอย บั้นต้น วิเคราะห์เพลงเริงพล เถา ของครูบุญยงค์ เกตุคง ศึกษาบทเพลงที่ใช้ในวงกาเมลันชวา การอนุรักษ์รูปแบบการแสดงชุด ระบำแกะหนัง บทเพลงและหน้าทับประกอบการรำไหว้ครุกระบี่-กระบอง ละครพูดเรื่องเวนิชวาณิช ฉากศาลยุติธรรม เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08-3302-8001 (ภานุพงศ์ ศรีเอี่ยม) และ 08-3617-8323 (ฑีฆภัส สนธินุช)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด