การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดลำปาง

อังคาร ๑๕ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๙
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คลังจังหวัดลำปาง ผู้แทนกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ผู้บริหารธนาคารออมสินในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะพูดคุย กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการฝึกอาชีพ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาต่อยอดสร้างรายได้ และเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าวอินทรีย์ สับปะรด การปลูกพืชอินทรีย์ การทำขนมไทย การนวดแผนไทย และการผลิตเครื่องจักสาน เป็นต้น ซึ่งพบว่าหลังการฝึกอาชีพแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานทำ มีรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมีเงินออมมากขึ้น นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่า รัฐบาลกำลังจะเปิดให้มีการฝึกอบรมอาชีพอีกครั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าฝึกอบรม และจะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดลำปางนี้ด้วย

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายไดน้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม มาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมาตรการต่างๆ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย มีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3244

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด