กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ศุกร์ ๑๑ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๕:๑๔
วันนี้ (11 ม.ค.61) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงการทำถนนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พร้อมแจกคู่มือฯ ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ย้ำเร่งเดินหน้าโดยยึดมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างเดียวกันทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รวมถึงกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามในการรักษาระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านแนวทางและนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ยางพารา เพราะที่ผ่านมาประเทศไทย มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพียงร้อยละ ๑๓ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด สำหรับโครงการ 1 หมู่บ้าน 1กิโลเมตร ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางกว่า 75,032 กิโลเมตร เพื่อให้ถนนและพื้นผิวการจราจรภายในหมู่บ้านต่าง ๆ มีมาตรฐานที่ดี ทนทานและแข็งแรงขึ้น พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางคมนาคมด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย ที่สำคัญโครงการนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

นายกฤษฏา กล่าวเพิ่มเติมว่า กษ. ได้สั่งการให้ กยท. จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ โดยเชิญผู้แทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกัน

ทั่วประเทศ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการฯ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเชิญกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ แบบมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด และผู้บริหาร กยท. จากทุกภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมประชุม จะได้สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรณีที่มียังข้อสงสัย หรือยังไม่เข้าในในกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ

นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มี กยท. เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ อปท. ในการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท นับว่าเป็นโครงการที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐบาล และภาคผู้ประกอบการเอกชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยดูดซับยางพาราออกจากระบบตลาด เป็นการช่วยยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ยึดแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด