สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือ พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ

จันทร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๕๑
สพร. 19 เชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และติดตามสถานภาพการมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนโยบาย Thailand 4.0
สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือ พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 12 ชั่วโมง เป็นการให้ความรู้ ยกระดับฝีมือ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของขาเทียม ปัญหาและอุปสรรคในการทำขาเทียม สนับสนุนให้ช่างเครื่องช่วยคนพิการได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในโรงงานขาเทียม ตลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานช่างให้สูงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการขาขาดที่เข้ารับบริการขาเทียมให้ได้รับขาเทียมสวมใส่ที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นำทีมโดยรองศาตราจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม พร้อมทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนวัตกรรมขาเทียม ร่วมให้ความรู้ในเรื่องการเสริมลิ่มทางด้านในสำหรับขาเทียมระดับใต้เข่า และติดแป้นยึดเบ้าชนิดใหม่สำหรับขาเทียมระดับเหนือเข่า ให้แก่ช่างเครื่องช่วยคนพิการ, นักกายภาพบำบัด และช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ (85โรงงาน) รวมทั้งสิ้น 123 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถ.คันคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ในการฝึกอบรม ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวคิดในการทำงานสำหรับช่างทำขาเทียมประจำโรงงานขาเทียมพระราชทานให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของคนพิการขาขาด" และนายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ บรรยายพิเศษ "ความร่วมมือตามโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ เสริมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานช่างเครื่องช่วยคนพิการให้สูงขึ้น

สพร.19 เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือ พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด