การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดหนองคาย

พฤหัส ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๓๑
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะ ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้บริหารธนาคารออมสินในพื้นที่ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เดินทาง ลงพื้นที่ที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านสร้างหลวง ตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการฝึกอาชีพ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาต่อยอดสร้างรายได้ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านสร้างหลวง รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ การผลิตน้ำสับปะรด การทำน้ำพริก การเลี้ยงปลา และการทำไม้กวาด ซึ่งพบว่าหลังการฝึกอาชีพแล้ว เกษตรกรมีงานทำ มีรายได้และเงินออมมากขึ้น

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม มาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3244

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด