5 องค์กรไทยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๙:๒๖
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ Innovation & Operational Excellence ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
5 องค์กรไทยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence

ปัจจุบัน 5 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบของโครงการ ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน), บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาและยกระดับ Innovation & Operational Excellence ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน Process Innovation

สำหรับกิจกรรมในลำดับต่อไปของโครงการเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อร่วมปรับปรุงกระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กร ตลอดจนแนะนำกลยุทธ์ในการกำหนดแผนแม่บทนวัตกรรมขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5 องค์กรไทยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด