โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คาดเปิดให้บริการ 2 มกราคม 2562 นี้

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๓๗
"เบื่อไหมที่ต้องไปโรงพยาบาล???"

"เบื่อไหมที่ต้องรอพบหมอนานเป็นวัน ๆ ???"

คำถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยกับการไปโรงพยาบาลเอกชน แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นที่มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม ที่มาใช้บริการในช่วงเวลาราชการ เวลา 8.30 - 16.3.0 น.ดังนั้นโรงพยาบาลของรัฐจะทำอย่างไรเพื่อให้บริการผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางในสังกัด เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพื่อลดความแออัดในการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการ ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธำรงบุคลากรสาธารณสุขไว้ในระบบบริการสุขภาพ เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน ได้เห็นความสำคัญของนโยบายการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาล โดยได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำประชาพิจารณ์ทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ซึ่งหลังจากนี้ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะดำเนินการขอจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2562 ในแผนกต่าง ๆ ดังนี้

- อายุรกรรมทั่วไป / ระบบทางเดินหายใจ / ระบบทางเดินอาหาร / ระบบต่อมไร้ท่อ

- ศัลยกรรมทั่วไป / กระดูกและข้อ / ระบบทางเดินปัสสาวะ / เด็ก

- จิตเวช

- จักษุ

- กายภาพบำบัด

ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยผู้ป่วยที่มาใช้บริการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของตนเอง แต่ทั้งนี้ จะต้องเสียส่วนเกินที่เป็นค่าบริการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดค่าบริการและค่าตอบแทน และสถานที่ในการให้บริการ

การจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในครั้งนี้ นอกจากจะตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังเป็นการพัฒนาระบบให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า "โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่บริการที่เป็นเลิศ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 055-252126 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด