กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด” มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

พุธ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๑:๑๔
คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการSME Development Bank ร่วมพิธีเปิด "โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station" หรือ โครงการ "ไทยเด็ด" ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสยามด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา และ คุณธารินี สุทธิปริญญานนท์ อุปนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ให้การต้อนรับ
กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationริเริ่มโครงการ ไทยเด็ด มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

โครงการ "ไทยเด็ด" เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงแรกของการทดลองโครงการฯ ที่จะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT station เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนเป็น 100 แห่ง ในปี 2562

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยยกระดับให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายในมิติต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม รวมถึง เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก สินค้าอยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับการนำไปอุปโภคบริโภคหรือนำไปเป็นของฝากของกำนัล โดยเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ในการสร้างและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ จุดจำหน่ายสินค้าภายในร้านขายของฝาก สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้แคมเปญ "ไทยเด็ด" และใช้แคมเปญนี้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการตลาด เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และขยายความร่วมมือในการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคต่อไป

คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank กล่าวว่า ธพว. มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรายเล็กในชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงความรู้คู่เงินทุน ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มีมากถึง กว่า 1,700 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ การเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าขายผ่านมุม "ไทยเด็ด" ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะช่วยเพิ่มช่องทางตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกพิเศษ สามารถยื่นกู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน SME D Bank ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนใช้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเหมาะที่จะวางขายในมุม "ไทยเด็ด" รวมถึง สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำไปใช้ปรับปรุงสถานที่ รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อชุมชน

ในตอนท้าย คุณจิราพร กล่าวว่า PTTOR ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ที่มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็น Touch Point หลักในการสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Living Community หรือ การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน มุ่งสร้างความผูกพันด้วยการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทั้งผู้บริโภคและสังคมชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม PTTOR จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าการเกษตรจากชุมชนมาโดยตลอด ดังนั้น "โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station" หรือโครงการ "ไทยเด็ด" จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ PTTOR เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่ง PTTOR ได้สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการ "ไทยเด็ด" นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ PTTOR มีความภาคภูมิใจ PTTOR ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน ผลักดัน และต่อยอด โครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station" ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ในการริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน อันจะนำมาซึ่งการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของสังคมชุมชน และประเทศชาติต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationริเริ่มโครงการ ไทยเด็ด มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Stationริเริ่มโครงการ ไทยเด็ด มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด