RBRU: มรภ.รำไพพรรณี คว้า รางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล

พฤหัส ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๐๙:๒๘
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา "ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช." ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวรายงานต่อประธาน ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครภายในงานได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ "องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561" จำนวน 5 แห่งได้แก่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี, สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยในการนี้ อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่สอบ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรต้นแบบให้สามารถนำระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลฯ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด