ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นำแรงงานไทยเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๖:๒๙
ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นำแรงงานไทยเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0
นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร กล่าวเปิดการฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และสาขาพนักงานนวดไทย เพิ่มศักยภาพก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 38 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร การฝึกอบรมทั้ง 2 สาขาเป็นการฝึกเพื่อยกระดับฝีมือให้กับกลุ่มแรงงานที่ทำงานอิสระที่มีพื้นฐาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด