การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงราย

อังคาร ๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๒๙
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะซึ่งประกอบด้วย คลังจังหวัดเชียงราย เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาตื ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ผู้บริหารธนาคารออมสินในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล และสถาบันการเงินชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาต่อยอดสร้างรายได้ และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกสับปะรดอินทรีย์ การทำกระดาษสา การเลี้ยงหมูหลุม ไร่สตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนตำบลแม่ข้าวต้มที่มีการรวมกลุ่ม 23 หมู่บ้าน ซึ่งพบว่าหลังการฝึกอาชีพแล้ว เกษตรกรมีงานทำ มีรายได้และเงินออมมากขึ้น

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมาตรการต่างๆ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3244

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด