ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 9 เดือน ปี 61 กำไร 31,426 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๓๕
นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 31,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,795 ล้านบาท หรือ 9.76%
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 9 เดือน ปี 61 กำไร 31,426 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 31,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,795 ล้านบาท หรือ 9.76% ส่วนใหญ่เกิดจากธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,926 ล้านบาท หรือ 4.17% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.41% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 3,520 ล้านบาท หรือ 7.34% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินเพิ่มขึ้นจากธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,456 ล้านบาท หรือ 3.07% ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายพนักงาน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 41.60%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 9,744 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 1,173 ล้านบาท หรือ 10.75% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 637 ล้านบาท หรือ 2.62% และมีอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.43% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 3,187 ล้านบาท หรือ 19.63% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย และรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนจากรายการเพียงครั้งเดียวในการจำหน่ายหลักทรัพย์ และรายได้เงินปันผล นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 471 ล้านบาท หรือ 2.83% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 42.58%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,053,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 152,963 ล้านบาท หรือ 5.27% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ และการเติบโตของสินเชื่อ สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ระดับ 3.30% เท่ากับสิ้นปี 2560 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 155.95% จากระดับ 148.45% ณ สิ้นปี 2560 สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ 18.96% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 16.50%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด