ภาพข่าว: ธปท. ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ยกระดับเครือข่ายสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการทางการเงินในกลุ่ม CLMVT ให้มีประสิทธิภาพ

พุธ ๑๗ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๑
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานเปิดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Innovation in Financial Services" เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย) มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในด้านระบบเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งตระหนักถึงความท้าทายของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อภาคการเงิน ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในแต่ละประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งจะเอื้อต่อการดำเนินนโยบายสร้างความเชื่อมโยงทางการเงิน (financial connectivity) ระหว่างกัน อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท
ภาพข่าว: ธปท. ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ยกระดับเครือข่ายสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการทางการเงินในกลุ่ม CLMVT ให้มีประสิทธิภาพ

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

1. คุณดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คุณโรหิท คันนา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3. คุณศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Office และเลขานุการบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. H.E. Srey Siyout, Assistant Governor, National Bank of Cambodia

6. คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย

7. คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

8. คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด