ภาพข่าว: เพื่อผู้ป่วยสูงวัย

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๓:๑๖
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และกรรมการศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท จากนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ปีที่ 4 นำไปผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ ในโครงการ "มองโลกใส แม้วัยสูง" ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด