Gossip News: 'ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล’ แนะจังหวะเหมาะลงทุนหุ้นแดนมังกร

พฤหัส ๐๖ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๑:๐๐
หลังจากเปิดตัว IPO กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เน้นลงทุนใน กองทุนหุ้นจีน A-Share ที่เน้นลงทุนในหุ้น All Cap ทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ถือเป็นกองทุนแรกของตลาด 'วิน พรหมแพทย์' ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนคนเก่ง ประเมินพื้นฐานเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียรายนี้ยังคงแข็งแกร่งและจะได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ขณะที่การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนหุ้นในราคาที่เหมาะสม ฟันธงแบบนี้ใครที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุนรวม มีเวลาถึง 11 ก.ย.นี้เท่านั้นที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลไชน่า อิควิตี้ ได้ในราคา IPO 10 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด โทร.02 686 9595 website www.cimb-principal.co.th

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ ได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด