กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

พุธ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๕:๑๘
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ ซึ่งเมื่อขั้นตอนการกำหนดเขตพื้นที่ฯ ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะมีพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมจำนวน ๒๖ พื้นที่ กรมการท่องเที่ยว ได้มีการเตรียมการดำเนินการภายหลังจากมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ แล้ว โดย กรมการท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยอบรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ กฎระเบียบที่จำเป็น การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

โดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ยังเปิดเผยอีกว่า ภายหลังจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แล้ว กรมการท่องเที่ยว จะได้ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศกำหนดฯ ให้กับบุคลากรในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนี้ จะสามารถออกให้ได้ในกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้การท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว กรมการท่องเที่ยว ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี เป็นต้น รวมถึงในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ด้านการทำการตลาด การบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

อีกทั้ง กรมการท่องเที่ยว ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน หรือท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายของธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไว้ให้บุคคลรุ่นต่อไป และเป็นที่รับทราบแพร่หลายไปยังนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง

ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ยื่นคำขอมายังกรมการท่องเที่ยว ได้ที่ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2214 1387 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.tourism.go.th

กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กรมการท่องเที่ยว เร่งเตรียมความพร้อมผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เสริมรายได้ชุมชน ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด