กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบการกำหนดเขต ๒๖ พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ

พุธ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๕:๑๔
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ หลังจากที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เคยประกาศกำหนดเขตพื้นที่ฯ ไปแล้วโดย ความเห็นชอบของรัฐมนตรี จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ ชุมชน บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมขนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และอยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ อีก ๑ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเป็น ๒๖ พื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒551 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองรอง เป็นการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวออกไปสู่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้บุคคลผู้เป็นรากฐานหลักของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เรารู้จักกันในนาม "ปราชญ์ชาวบ้าน" หรือบุคลากรรุ่นใหม่ของท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า "เจ้าบ้านที่ดี" หรือ "เจ้าบ้านน้อย" ซึ่งมิได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดให้เป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย ให้ชุมชนสามารถดำรงอัตลักษณ์ของตนเอง กระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในท้องถิ่น ก่อให้ชุมชนเกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ในครั้งนี้ภายหลังจากที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ แล้วในขั้นตอนต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อท่านรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ต่อไป ซึ่งคุณสมบัติที่บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนจะได้รับการยกเว้น ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ปลัดพงษ์ภาณุ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเมืองรอง อีกทั้งให้คนในท้องถิ่นได้เป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างเต็มภาคภูมิและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดเขตพื้นที่ฯ วันนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ถูกนำมาใช้เพื่อท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รักถิ่นฐานบ้านเกิด มีขวัญกำลังใจในการสืบทอดความรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแผ่นดินถิ่นเกิดของตนเอง และอยากจะเชิญชวนให้ชุมชนหรือท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาสมัคร ยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด