ราชบุรีโฮลดิ้ง มุ่งมั่นสานต่องานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเยาวชนนนทบุรี

ศุกร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๔
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ "@CareLine เครือข่ายปันสุข" ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วย Brain – Based Learning (BBL) ผ่านการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมสมัยแก่ครูนนทบุรี มุ่งหวังเสริมสร้างความพร้อมและประสิทธิภาพการเรียนรู้และพัฒนาการที่สมวัยของเยาวชนนนทบุรี
ราชบุรีโฮลดิ้ง มุ่งมั่นสานต่องานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเยาวชนนนทบุรี

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า "การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ Brain – Based Learning" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริเวณสี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ "@CareLine เครือข่ายปันสุข" ที่มีเป้าหมายสำคัญในการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ บริษัทฯ ตามนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอบรมในครั้งนี้เป็นการสานต่อจากกิจกรรมให้ความรู้เสริมแนวคิดและแนวปฏิบัติในเรื่อง BBL ที่เราได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากทั้งครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เราได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อแนะนำต่างๆ และนำมาพัฒนากิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีความพิเศษที่เป็นการฝึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งประเภทสื่อวัสดุจากกระดาษและอุปกรณ์ใกล้ตัวให้น่าสนใจ มีสีสันสวยงาม สื่อความหมายได้ดี และประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเกมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงความสนใจของเด็กในวัยอยากรู้อยากเล่น ทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการจดจำและสร้างความเข้าใจซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้อย่างสมวัย ตรงตามแนวคิด BBLได้เป็นอย่างดี"

"โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ Brain – Based Learning (BBL) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กุญแจ 5 ดอกของแนวคิด BBL ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่คณะครูอาจารย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมพัฒนาองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้แก่หลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในรูปแบบกิจกรรมพนักงานจิตอาสา เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคณะครู ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่จังหวัดนนทบุรี การตอบรับอย่างดียิ่งของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองต่อผลงานที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม นับเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้โครงการยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป" บุญทิวา กล่าวปิดท้าย

ราชบุรีโฮลดิ้ง มุ่งมั่นสานต่องานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเยาวชนนนทบุรี ราชบุรีโฮลดิ้ง มุ่งมั่นสานต่องานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเยาวชนนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด