ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ

ศุกร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๔๒
ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และประชุมร่วมกับคลังจังหวัด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ผู้บังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ และผู้แทนปลัดจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงาน คปภ. ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด